PROJEKT WYSZEHRADZKI (Visegrad Project)

 

NEW COMPETENCIES FOR ACCESIBLE TOURISM
IN V4 COUNTRIES

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów po otrzymaniu dofinansowania z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w okresie od 01.09.2014 r. do 31.01.2015 r. realizuje projekt pt. NOWE KOMPETENCJE W DOSTĘPIE DO TURYSTYKI W KRAJACH V4 - NEW COMPETENCIES FOR ACCESIBLE TOURISM IN V4 COUNTRIES

Nazwa projektu

Nowe kompetencje w dostępie do turystyki w krajach V4

(New competencies for accesible tourism in V4 countries)

Realizator projektu

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionów

Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1, Polska

Partnerzy

1. Kaposvári Egyetemet  (KaposvárUniversity)

Kaposvár, Hungary

2.  Ústav sociálních inovací, o.p.s. (Institute of social innovations, p.b.o.)

Kobylnice, CzechRepublic

3. Katolícka Univerzita v Ružomberku (CatolicUniversity in Ruzomberok)

Rużomberok, Slovakia

Okres realizacji projektu

01.09.2014 – 31.01.2015

Cele

Głównym celem projektu jest udoskonalenie dostępności usług turystycznych poprzez dostosowane szkolenia pracowników obsługi ruchu turystycznego osób starszych i niepełnosprawnych, rozwój konkurencyjności zaplecza turystycznego oraz pracowników turystyki na rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzono  pilotażowe szkolenia w 4 modułach:

 

  1. Baza noclegowa oraz zaplecze rekreacyjne,
  2. Sektor cateringu (bary, restauracje),
  3. Centra informacji turystycznej/ destylacje turystyczne/ agencje turystyczne,
  4. Informacja kulturalna.

 

Działania

 

  1. Jak najlepsze wykorzystanie wyników oraz wymiana dobrze sprawdzonych metod nauczania i szkolenia personelu obsługi ruchu turystycznego w komunikacji z seniorami, osobami niepełnosprawnymi  i rodzinami w krajach V4.
  2. Wspólne tworzenie pakietu składającego się z efektywnej metodologii szkolenia i wspierających narzędzi dydaktycznych.
  3. Prezentowanie wypracowanych materiałów podczas spotkań okresowych.

 

Grupy docelowe i grupy beneficjentów projektu

Wyniki projektu będą przydatne dla osób odpowiedzialnych za marketing SME w sektorach turystycznych, szkoleniowców, nauczycieli oraz stowarzyszeń oferujących szkolenia dla sektora turystycznego, projektantów produktów i destylacji, menadżerów turystycznych organizacji regionalnych i regionalnych, organizacji i stowarzyszeń osób starszych i niepełnosprawnych.

Efekty

Projekt promuje zwiększenie dostępności turystycznej w V4 dla seniorów oraz rodzin poprzez szkolenie i rozwój kompetencji personelu w zakresie przyjmowania gości ze specjalnymi potrzebami. Dzięki projektowi stworzono model prowadzenia szkoleń; atrakcyjną i efektywną metodologię szkolenia i wspierające narzędzia dydaktyczne dla osób szkolonych. Uwzględniono ich potrzeby, możliwości i nadchodzące trendy. Ponadto projekt upowszechnia postawy aktywne, wpływa na zwiększenie świadomości dotyczącej wykluczenia osób starszych, promuje ideę aktywnego starzenia się. Wdrożenie projektu wzmocni europejski wymiar kształcenia ustawicznego i poczucie przynależności do społeczności regionalnej.

MODUŁY SZKOLENIOWE WYPRACOWANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

MODUŁ SZKOLENIOWY DLA KADRY PRACUJĄCEJ W SZEROKO POJĘTYCH ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH

Polska wersja English version

MODUŁ SZKOLENIOWY DLA DOSTAWCÓW USŁUG INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W RAMACH DOSTĘPU DO TURYSTYKI

Polska wersja English version

MODUŁ SZKOLENIOWY DLA DOSTAWCÓW USŁUG ZDROWOTNYCH I REKREACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU TURYSTYKI DOSTĘPNEJ

Polska wersja English version

MODUŁ SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA INFORMACJI KULTURALNEJ

Polska wersja English version